Nicholas Coghlan

Assistant Director, Cinematographer

Shows worked on

Nicholas Coghlan has worked with...

Pier Carthew

Pier Carthew

Worked with on This is Beautiful

Jing-Xuan Chan

Jing-Xuan Chan

Worked with on This is Beautiful

Russell Goldsmith

Russell Goldsmith

Worked with on This is Beautiful

Ming-Zhu Hii

Ming-Zhu Hii

Worked with on This is Beautiful

Melanie Liertz

Worked with on This is Beautiful

Damien McLean

Worked with on This is Beautiful

Glyn Roberts

Worked with on This is Beautiful

Terry Yeboah

Terry Yeboah

Worked with on This is Beautiful