Tatsuyoshi Kawabata

Sound Designer

Shows worked on

Tatsuyoshi Kawabata has worked with...

Dori Bicchierai

Worked with on DasSHOKU Hora!

Matthew Crosby

Matthew Crosby

Worked with on DasSHOKU Hora!

Moira Finucane

Moira Finucane

Worked with on DasSHOKU Hora!

Mary Moore

Worked with on DasSHOKU Hora!

Ben Rogan

Worked with on DasSHOKU Hora!

Yumi Umiumare

Yumi Umiumare

Worked with on DasSHOKU Hora!