Xu Shaoliang

Actor

Shows worked on

Xu Shaoliang has worked with...

Chen Baoqin

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Li Yong Cai

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Ding Cuihua

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Li Fuzhong

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Cheng Goulud

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhang Guozhi

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Guo Haiting

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Kong Haiwa

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhu Hongfa

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Ye Jiangxiang

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Ai Jinmai

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Han Junkui

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Han Junming

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Luo Liankun

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhang Licai

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhang Ling

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhong Liushun

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Wu Liyan

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhao Liyong

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Ma Miaofang

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Wang Pengyun

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Ji Penlin

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Gong Suping

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Huang Xiaoci

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Huang Xiaoping

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Whang Xinnong

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Jiang Yan

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Jiang Yanling

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Bian Youcai

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Zhao Yuan

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Li Zhiyu

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Dong Zude

Worked with on The Jiangsu Peking Opera Theatre Company