Kosuke Tsutamori

Actor

Shows worked on

Kosuke Tsutamori has worked with...

Yoko Ashikawa

Worked with on The Bacchae (1989)

Jim DeVita

Worked with on The Bacchae (1989)

Euripides

Euripides

Worked with on The Bacchae (1989)

Takahisa Nishikibe

Worked with on The Bacchae (1989)

Tadashi Suzuki

Tadashi Suzuki

Worked with on The Bacchae (1989)

Robert Taylor

Robert Taylor

Worked with on The Bacchae (1989)