George Shevtsov

George Shevtsov

Actor

Shows worked on

George Shevtsov has worked with...

Paul Capsis

Paul Capsis

Worked with on Die Winterreise

Adam Gardnir

Adam Gardnir

Worked with on Die Winterreise

Iain Grandage

Iain Grandage

Worked with on Die Winterreise

Tom Holloway

Tom Holloway

Worked with on Die Winterreise

Paul Jackson

Paul Jackson

Worked with on Die Winterreise

Darren Kowacki

Darren Kowacki

Worked with on Die Winterreise

Matthew Lutton

Matthew Lutton

Worked with on Die Winterreise

James O'Hara

James O'Hara

Worked with on Die Winterreise

Chrissie Parrott

Chrissie Parrott

Worked with on Die Winterreise

Kelly Ryall

Kelly Ryall

Worked with on Die Winterreise

Franz Schubert

Worked with on Die Winterreise

Alister Spence

Alister Spence

Worked with on Die Winterreise